รอยพระบาทแห่งสันติภาพ

รอยพระบาทรอยนี้คือความสุขอันยิ่งใหญ่เปรียบดังสายฝนชุ่มฉ่ำที่โปรยลงมาสู่ผืนดินแห้งแล้ง อันเกิดจากสงครามและความไม่สงบกลางผืนแผ่นดินไทยในอดีตที่ผ่านมา จากการสู้รบกันของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยึดฐานที่มั่นอยู่บนดอยผาหม่นหรือภูชี้ฟ้าในปัจจุบันนั่นเอง สงครามครั้งนั้นต้องมีผู้สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจากลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เผยแผ่เข้ามาถึงเมืองไทย จนกระทั่งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 การสู้รบได้สงบลง

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระราชาธินัดดามาตุ เสด็จเยี่ยมบ้านพญาพิภักดิ์ ณ สันดอยยาว ที่พอ.วิโรจน์ ทองมิตร ได้นำอดีตผู้นำผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน “รอยพระบาท” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับลงบนพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ เพื่อจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะเหนือดอยยาวและดอยผาหม่น ทั้งนี้ มีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจเล่าสืบต่อกันมาว่า ในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมานั้น เป็นวันที่หนาวมากและหมอกลงจัด แต่พลันที่พระองค์ได้ประทับรอยพระบาทนั้น หมอกทั้งหลายก็พลันมลายหายไป กลับกลายมีแสงอาทิตย์ส่องลอดลงมาเหนือทิวเขา ต่อมาในเนื่องในวโรกาสที่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก็ได้อัญเชิญรอยพระบาทคู่นั้นมาประทับที่ค่ายเม็งรายมหาราชแห่งนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

0 Comments