แก้ไขกฎเกณฑ์การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว“ SP” ตลาดหลักทรัพย์ขอยืนยันว่าวัตถุประสงค์คือการให้โอกาสหรือทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที่มีการขึ้นเครื่องหมาย SP สามเดือน ซึ่งเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญการส่งงบการเงินหรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นในทางลบต่องบการเงิน

ผู้ถือหุ้นสามารถทำการซื้อขายได้หนึ่งเดือนก่อนหลักทรัพย์นั้นจะถูกระงับอย่างต่อเนื่องหากไม่สามารถแก้ไขสาเหตุได้ เพื่อจำกัดความเสี่ยงและเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องซื้อหลักทรัพย์เหล่านั้นผ่านบัญชีดุลเงินสดซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะต้องชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันกฎเกณฑ์ใหม่ที่อนุญาตให้มีการซื้อขายชั่วคราวกับหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์นี้อนุญาตให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปและตลาดหลักทรัพย์จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ล่วงหน้า

0 Comments